PAPF-运行波形
下图为PAPF滤波装置在现场运行时的电流波形:
 
负载稳态时的电流波形
 
              负载电流波形                  补偿后电网电流波形 
 
负载突然增加时的电流波形
 
            负载电流波形                 补偿后电网电流波形
 
 
 
负载突然减少时的电流波形
 
            负载电流波形                补偿后电网电流波形         
 
 
负载不平衡时的电流波形
 
           负载电流波形                  补偿后电网电流波形


成功案例